Privacyverklaring

El Corazon Safety, gevestigd te Gravenmade 2 2641 LM Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.elcorazonsafety.nl
Gravenmade 2
2641 LM Pijnacker
06-38393986

C.F. de Ruiter is de Functionaris Gegevensbescherming van El Corazon Safety. Ze is te bereiken via cathy@elcorazonsafety.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

El Corazon Safety verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Het verwerken van persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting, maar noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van de opleiding of opdracht. U bent verplicht om de gegevens te verstrekken die minimaal nodig zijn om een goede uitvoering van onze werkzaamheden te kunnen garanderen.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor(letters)- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– KvK nummer
– Btw nr.
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te sturen, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

El Corazon Safety verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het kunnen uitvoeren van een offerte
– Het afhandelen van uw betaling
– Voor de afhandeling van uw aanvragen en inschrijvingen en verwerken deze zelf, of worden eventueel door anderen verwerkt, die bij de afhandeling betrokken zijn. Denk hierbij aan: Het maken van certificaten
– Verzorgen van cursus/training -Informatie verstrekking over onze opleiding
– Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons heeft afgenomen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

El Corazon Safety bewaart uw gegevens volgens de wettelijke bepalingen en/of zolang als dit nodig is om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld notificatie voor een herhaling van een opleiding, of het aanpassen van een bedrijfsrapport.

Delen van persoonsgegevens met derden

El Corazon Safety verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bijv. een certificeringsinstantie, omdat dit noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan het examen). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

El Corazon Safety gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Zij zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerdere is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door El Corazon Safety en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cathy@elcorazonsafety.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . El Corazon Safety wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

El Corazon Safety neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via cathy@elcorazonsafety.nl

 

Scroll naar boven